BEQUES DE RECERCA I EXPERIMENTACIÓ ARTÍSTICA LA ESCOCESA 2017

La Escocesa obre convocatòria, per primera vegada per a artistes no residents, les 'Beques de recerca i experimentació artística La Escocesa 2017'. Termini obert fins al 25 de setembre

Beques de recerca i experimentació artística La Escocesa 2017
 
1. Objecte
 
L’objecte de les beques de recerca i experimentació artística La Escocesa és promoure el treball individual o col·lectiu en un projecte de recerca i experimentació en arts visuals
que aporti continguts, conceptualització, metodologia, planificació, formació i estratègies de col·lectivització dins d’una línia artística determinada o al voltant de l’obra o la trajectòria
artística del sol·licitant. S’entenen per projectes de recerca i experimentació aquells que no posen l’accent en la producció d’obra, sinó que provoquen que el propi procés creatiu pugui generar, entre d’altres, dinàmiques de participació col·lectiva (tallers, performances participatives, accions o projeccions obertes al públic, etc.), nuclis de conceptualització i generació de continguts (conferències, converses, publicacions, etc.) i propostes experimentals de prova i error que reposin en el procés i no en la presentació de l’obra acabada.
 
Tot i que poden partir d’un nucli d’obra preexistent o d’una línia de recerca artística en curs, les propostes han d’emfatitzar un procés que tingui lloc durant un temps determinat
i que es basi en una metodologia explicitada, en un calendari d’accions i en una estimació pressupostària detallada que cobreixi les despeses necessàries per poder desenvolupar les
propostes.
 
Les modalitats de beca són les següents:
 
a) beques per a projectes desenvolupats per artistes residents a La Escocesa;
b) beques per a projectes desenvolupats per artistes externs a La Escocesa.
 
2. Requisits dels sol·licitants
 
Per optar a aquesta beca, els sol·licitants hauran de tenir una provada trajectòria artística i residir a l’àrea de Barcelona durant el calendari marcat pel desenvolupament del projecte
presentat.
 
Els sol·licitants poden presentar un màxim de dos projectes, tenint en compte que només un d’ells pot ser seleccionat.
 
En els casos dels sol·licitants que hagin percebut amb anterioritat una beca de La Escocesa, aquests no podran percebre per al desenvolupament del seu projecte un import superior
a 400 euros. 
 
En el cas dels sol·licitants que siguin artistes residents a La Escocesa, aquests han d’estar al corrent de les seves obligacions estatutàries com a socis de l’Associació d’Idees EMA, encarregada de la gestió de La Escocesa.
 
3. Procediment de concessió
 
La concessió de la beca es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d’acord als principis d’objectivitat, igualtat, no discriminació i publicitat, garantint la transparència
de les actuacions involucrades en el procés.
 
4. Període i lloc de realització
 
Els projectes becats s’hauran de realitzar en un període de nou mesos a comptar des del moment de la resolució de la beca. El calendari d’actuacions presentat s’ha de poder portar
a terme en aquest període.
 
Es preveu que les accions contemplades al calendari es puguin realitzar a l’espai M de La Escocesa i als altres espais d’ús comunitari, tot i que també es pot contemplar la opció
d’utilitzar espais fora del centre o de portar a terme accions que no requereixin un lloc físic.
 
5. Pressupost i dotació econòmica
 
El pressupost haurà d’estar adaptat al projecte i les seves necessitats, i haurà de reflectir les següents partides:
 
- honoraris de l’artista sol·licitant, calculats seguint el criteri de 40 euros de manutenció
per dia de dedicació al projecte, tot i que el sol·licitant pot fer una estimació global;
- honoraris dels agents externs implicats en el projecte;
- despeses de producció del projecte i possibles publicacions.
 
 El pressupost s’ha de calcular amb una lògica de costos reduïts, és a dir, optant per les opcions més econòmiques i sostenibles per a la correcta realització del projecte. Es tindran
especialment en compte les propostes que puguin realitzar-se amb un pressupost limitat, i en cap cas l’import sol·licitat pot superar els 1.500 euros bruts.
La dotació econòmica de la beca estarà subjecte a la valoració de l’adequació del pressupost al projecte i al pressupost de La Escocesa. En el cas en que el jurat ho determini
oportú, oferirà al beneficiari un percentatge de l’import sol·licitat, i se li demanarà que adeqüi de nou el calendari del projecte a la dotació econòmica concedida.
 
6. Sol·licitud i documentació
 
Per a poder sol·licitar la beca, el sol·licitant ha de presentar la següent documentació:
 
- formulari de sol·licitud, on s’hi inclou el projecte de recerca i experimentació artística,
la metodologia a seguir, una proposta de calendari i una estimació pressupostària desglossada;
- dossier on es mostri l’obra recent (en el cas de vídeos, es poden incloure enllaços);
- currículum vitae en el cas dels artistes externs a La Escocesa.
 
El pressupost no només ha de reflectir les despeses externes necessàries per al desenvolupament del projecte, sinó també els honoraris de l’artista sol·licitant. Aquests es calcularan
seguint el criteri de 40 euros de manutenció per dia de dedicació al projecte.
La documentació s’haurà de presentar agrupada en pdf, i enviar per via electrònica a l’adreça convocatories@laescocesa.org amb l’assumpte “Beques de recerca i experimentació
2017”. Els arxius en pdf no han de tenir en cap cas més de 10 pàgines ni pesar més de 10 Mb en total. Els noms dels arxius han de contenir nom i cognoms de l’artista que
sol·licita la beca.
 
El termini de presentació de tota la documentació exigida finalitzarà el dilluns 25 de setembre.
En cap cas es tindran en compte les sol·licituds rebudes després de la data indicada.
 
7. Criteris de valoració
 
La valoració de les sol·licituds es farà d’acord amb els següents criteris:
- interès artístic del projecte: interès de la temàtica de la recerca o valor artístic de la creació, aportació significativa de continguts, interès de la metodologia de la recerca o l’experimentació;
- desenvolupament del projecte: correcta planificació de la metodologia i coherència en el calendari; adequació del pressupost a la proposta metodològica i al calendari, així com a
les exigències de baix pressupost de la present convocatòria; valoració de les estratègies per a la creació de comunitats;
- trajectòria del sol·licitant: currículum del sol·licitant.
 
8. Procés de selecció
 
Per portar a terme la selecció dels candidats es constituirà un jurat format pel director de La Escocesa i tres experts externs designats pel centre.
La resolució es comunicarà als sol·licitants durant el mes d’octubre del 2017, i tindrà caràcter definitiu i inapel·lable.
A través del web de La Escocesa, es farà pública la resolució de la beca i els noms de les persones beneficiàries, un cop hagin acceptat la beca per comunicació interna mitjançant correu electrònic.
 
9. Deures
 
Les persones beneficiàries de la beca s’hauran de fer càrrec del correcte desenvolupament de les accions proposades al calendari i incloses al projecte.
Els beneficiaris rebran, en un calendari de pagaments acordat amb la direcció, la quantia sol·licitada o un import proporcional si el jurat ho creu convenient, i assumirà el compromís
de vetllar per l’adequació del pressupost al projecte a mida que es vagi desenvolupant.
 
Els beneficiaris es comprometen a informar periòdicament a La Escocesa de les accions i el correcte desenvolupament del projecte, així com de les eventuals modificacions que
pugui patir. S’acordarà un calendari de seguiment del sol·licitant amb la direcció de La Escocesa, pactat en funció de les necessitats de cada projecte.
La Escocesa posarà les seves capacitats a les necessitats dels beneficiaris per al correcte desenvolupament del projecte, oferint especialment un assessorament i un acompanyament
continuat en matèria de conceptualització, producció i comunicació.
 
Els beneficiaris es comprometen a complir les normes d’ús de La Escocesa. Si per qualsevol circumstància el beneficiari hagués de renunciar a la beca, cal que ho comuniqui
a La Escocesa immediatament. La Escocesa es reserva el dret de poder cobrir la vacant en aquest cas. Els beneficiaris es comprometen a incloure als crèdits de totes les intervencions públiques i als seus elements de comunicació i difusió la condició de becaris de La Escocesa.
 
En finalitzar el calendari pactat, els beneficiaris es comprometen a entregar a La Escocesa,amb un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la finalització, una
memòria del projecte. Aquesta memòria ha de contenir la descripció de les fases executades, el calendari i la metodologia emprada, i l’explicació dels resultats obtinguts. El document
ha de tenir una extensió mínima de cinc pàgines i una extensió màxima de deu.
 
10. Acceptació de les bases
 
La presentació de la sol·licitud per l’obtenció de les beques de recerca i experimentació artística La Escocesa implica l’acceptació d’aquestes bases per part del sol·licitant.
 
Informació i dubtes: convocatories@laescocesa.org

 

Membre de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Amb el suport de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada per:

Associació d'Idees EMA

En col·laboració amb:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA