CONVOCATÒRIA NEXES / POBLE NOU

Informació i dubtes: info@laescocesa.org
Recepció fins 22 Març, 2019

Convocatòria impulsada entre Idensitat i La Escocesa a partir de l'eix temàtic: “En transició-treball”. L’objectiu principal consisteix en obrir una via de recerca artística per explorar les transformacions i nous imaginaris que afecten a conceptes com “treball”, “obrer”, “classe creativa”, “fàbrica”, “producció” “indústries creatives”, “atur”, “flexibilitat laboral”, “divisió del treball” “emprenedoria”, “precarietat”, “deslocalització”, o altres paraules vinculades i a les relacions entre elles. Alhora es vol experimentar en l'activació de processos que involucrin a persones o col·lectius del barri de Poble Nou de Barcelona, sempre dins de la lògica processual del projecte. La temàtica que aquí es proposa s'adequa a la naturalesa del propi espai de La Escocesa i del barri de Poble Nou, llocs que es troben en transició, immersos en un procés que afecta tant la forma com les activitats i relacions que s'hi despleguen. Amb aquesta convocatòria es busca fomentar el creuament i els nexes entre recerca, experimentació, pràctiques artístiques i espai social.

1. Objecte
El projecte de recerca i experimentació en arts visuals, pot ser de caràcter individual o col·lectiu. S'ha de definir a partir de l’aportació de continguts, conceptualització, metodologia, planificació i estratègies de col·lectivització dins d’una línia artística determinada o al voltant de l’obra o la trajectòria artística del/la sol·licitant, i sempre referits a la temàtica proposada.

S’entenen per projectes de recerca i experimentació aquells que no posen l’accent en la producció d’obra, sinó que provoquen que el propi procés creatiu pugui generar, entre d’altres, dinàmiques de participació col·lectiva (tallers, performances participatives, accions o projeccions obertes al públic, etc.), nuclis de conceptualització i generació de continguts (conferències, converses, publicacions, etc.) i propostes experimentals de prova i error que posin l'accent en el procés i no en la presentació de l’obra acabada.
Tot i que poden partir d’un nucli d’obra preexistent o d’una línia de recerca artística en curs, les propostes han d’emfatitzar un procés que tingui lloc durant un temps determinat (dins de 2019) i que es basi en una metodologia explicitada, en un calendari d’accions i en una estimació pressupostària detallada que cobreixi les despeses necessàries per poder desenvolupar les propostes.

2. Requisits dels sol·licitants
Per optar a aquesta convocatòria, els sol·licitants hauran de tenir una provada trajectòria artística i residir a l’àrea de Barcelona durant el calendari marcat pel desenvolupament del projecte presentat.
En el cas dels sol·licitants que siguin artistes residents a La Escocesa, aquests han d’estar al corrent de les seves obligacions estatutàries com a socis de l’Associació d’Idees EMA, encarregada de la gestió de La Escocesa.
Els sol·licitants poden presentar un màxim de dos projectes, tenint en compte que només un d’ells pot ser seleccionat.

3. Procediment de concessió
La concessió de l'ajut al projecte es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d’acord als principis d’objectivitat, igualtat, no discriminació i publicitat, garantint la transparència de les actuacions involucrades en el procés.

4. Període i lloc de realització
Els projectes seleccionats s’hauran de realitzar dins de l'any natural 2019, i el calendari d’actuacions presentat s’ha de poder portar a terme en aquest període. Es preveu que les accions contemplades al calendari es puguin realitzar, tot i que també es pot contemplar la opció d’utilitzar espais fora del centre o de portar a terme accions que no requereixin un lloc físic.

5. Pressupost i dotació econòmica
El pressupost haurà d’estar adaptat al projecte i les seves necessitats, i haurà de reflectir les següents partides:
- Honoraris de l’artista sol·licitant, calculats seguint el criteri de 40 euros de manutenció per dia de dedicació al projecte, tot i que el/la sol·licitant pot fer una estimació global.
- Despeses de producció del projecte.
La dotació econòmica és de 2.000 euros bruts i estarà subjecta a la valoració de l’adequació del pressupost al projecte.

6. Sol·licitud i documentació
Per a poder participar en aquesta convocatòria, el/la sol·licitant ha de presentar la següent documentació:

- formulari de sol·licitud, on s’hi inclou el projecte de recerca i experimentació artística, la metodologia a seguir, una proposta de calendari i una estimació pressupostària desglossada;
- dossier on es mostrin treballs o recerques recents (es poden incloure enllaços);
- currículum vitae en el cas dels artistes externs a La Escocesa.

La documentació s’haurà de presentar agrupada en pdf, i enviar per via electrònica a l’adreça convocatories@laescocesa.org amb l’assumpte “NEXES / POBLE NOU 2019”. Els arxius en pdf no han de tenir en cap cas més de 10 pàgines ni pesar més de 10 Mb en total. Els noms dels arxius han de contenir nom i cognoms de l’artista o artistes que ho sol·liciten.

El termini de presentació de tota la documentació exigida finalitzarà el divendres 22 de març a les 13h. En cap cas es tindran en compte les sol·licituds rebudes després de la data i hora indicades.

7. Criteris de valoració
La valoració de les sol·licituds es farà d’acord amb els següents criteris:
- interès artístic del projecte: interès de la recerca en relació amb la temàtica proposada, aportació significativa de continguts, interès de la metodologia o grau d'experimentació;
- desenvolupament del projecte:correcta planificació de la metodologia i coherència en el calendari; adequació del pressupost a la proposta metodològica i al calendari, així com a les exigències de baix pressupost de la present convocatòria; valoració de les estratègies per a la creació de comunitats;
- trajectòria del/la sol·licitant: currículum del/la sol·licitant.

8. Procés de selecció
Per portar a terme la selecció de candidats es constituirà un jurat format per membres dels equips d’IDensitat i de La Escocesa.
La resolució es comunicarà als/les sol·licitants durant el mes d’abril del 2019, i tindrà caràcter definitiu i inapel·lable.
A través dels webs de IDensitat i La Escocesa es farà pública la resolució de la convocatòria i els noms de les persones beneficiàries, un cop hagin acceptat participar en aquest projecte, mitjançant correu electrònic.

9. Termes i condicions
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDensitat i La Escocesa com a organitzacions impulsores de NEXES / POBLE NOU, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDensitat i La Escocesa podran arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria.

Les persones beneficiàries s’hauran de fer càrrec del correcte desenvolupament de les accions proposades al calendari i incloses al projecte.
El/la beneficiari/a rebran en un calendari de pagaments acordat entre IDensitat i La Escocesa, la quantia sol·licitada i assumirà el compromís de vetllar per l’adequació del pressupost al projecte a mida que es vagi desenvolupant.
Els beneficiaris es comprometen a informar periòdicament de les accions i el correcte desenvolupament del projecte, així com de les eventual modificacions que pugui patir.
IDensitat i La Escocesa posaran les seves capacitats a les necessitats dels beneficiaris pel correcte desenvolupament del projecte, oferint especialment un assessorament i un acompanyament continuat en materia de conceptualització, producció i comunicació.
Els beneficiaris es comprometen a complir les normes d’ús de La Escocesa en el cas d’haver d’utilitzar els seus espais.
Els beneficiaris es comprometen a incloure als crèdits de totes les intervencions públiques i als seus elements de comunicació i difusió que formen part del projecte NEXES / POBLE NOU impulsat per IDensitat i La Escocesa.
En funció del projecte seleccionat es pactarà el lliurament dels resultats previstos. L’organització també s’implicarà en la comunicació i la socialització dels resultats.

10. Acceptació de les bases
La presentació de la sol·licitud per participar a NEXES / POBLE NOU implica l’Acceptació d’aquestes bases per part del sol·licitant.

(Aquesta convocatòria és fruït de la col·laboració entre el projecte NEXES d’IDensitat i els projectes de recerca i experimentació Artística de La Escocesa).

 

Membre de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Amb el suport de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada per:

Associació d'Idees EMA

En col·laboració amb:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA